Ziraat bankasından iki mobil şube

Ziraat bankasından iki mobil şube

Ziraat bankasından iki mobil şube
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 104 / 107

Ka­mu­ya ait banka ol­ma­sı ne­de­niy­le bir­çok in­sa­nın ter­cih et­ti­ği Zi­ra­at Ban­ka­sı dö­nem­sel yo­ğun­lu­ğu azalt­mak ve müş­te­ri­le­rin iş­lem­le­ri­ni hız­lan­dır­mak ama­cıy­la Didim’de hiz­me­t veren ‘2 Zi­ra­at Mobil Şube’ va­tan­daş­la­ra rahat bir nefes al­dır­dı.Biri Didim Zirat Bankası yanında, diğeri Akbük’de Carrefour-sa yanında hizmete başlayan nor­mal bir ban­ka­dan farkı ol­ma­yan ‘Zi­ra­at Mobil Şube’ oto­bü­sleri sabah 9.00 akşam 5.30 sa­at­le­ri ara­sın­da nor­mal mesai sa­at­le­rin­de Didim’de ve Akbük’de hiz­met ve­rmeye başladı, Didim’de ve Akbük’de tu­riz­me bağlı ola­rak artan nüfus yo­ğun­lu­ğu­nu azalt­mak ve müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti kar­şı­la­mak için ko­nuş­lan­an bu iki mobil şube. Va­tan­da­şın ban­ka­lar­da­ki kuy­ruk sı­kın­tı­sı­nı gi­de­re­rek, gişe iş­lem­le­ri­nin daha hızlı bir şe­kil­de ger­çek­leş­ti­ri­yor.