Zeus mağazası gezi yolları ve terası hizmete açıldı

Zeus mağazası gezi yolları ve terası hizmete açıldı

Zeus mağazası gezi yolları ve terası hizmete açıldı
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 120 / 120

Ku­şa­da­sı’na bağlı Gü­zel­çam­lı’da bu­lu­nan Zeus Ma­ğa­ra­sı­nın tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı için baş­la­tı­lan ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı. Ta­ri­hi Zeus Ma­ğa­ra­sı’nın gezi yol­la­rı seyir te­ra­sı pro­je­si ta­mam­la­na­rak, hiz­me­te açıl­dı.Ku­şa­da­sı Kay­ma­ka­mı Sa­det­tin Yücel, Dilek Ya­rı­ma­da­sı Büyük Men­de­res Del­ta­sı Milli Park Mü­dü­rü Koray Işık ve yet­ki­li­ler­le bir­lik­te Zeus Ma­ğa­ra­sı’nda ta­mam­la­nan pro­je­yi ye­rin­de in­ce­le­di. Ta­mam­la­nan proje ile il­gi­li bilgi alan Kay­ma­kam Yücel, “ Zeus Ma­ğa­ra­sı’nın tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len proje kap­sa­mın­da ön­ce­lik­le bi­rin­ci de­re­ce ko­ru­ma alanı için­de­ki ma­ğa­ra­nın ko­run­ma­sı da he­def­len­miş­tir. Proje kap­sa­mın­da gezi yol­la­rı ve seyir te­ra­sı va­tan­daş­la­rı­mı­zın kul­la­nı­mı­na açıl­mış­tır. Özel­lik­le yaz ay­la­rın­da büyük ilgi gören ve zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­yan Dilek Milli Par­kı­mı­zın gi­ri­şin­de­ki Zeus Ma­ğa­ra­sı’nın hem res­to­ras­yo­nu­nu ve çevre dü­zen­le­me­si­ni sağ­la­dık. Hem de gezi yol­la­rı ve seyir te­ra­sı­nı hiz­me­te so­ka­rak, va­tan­da­şı­mı­zın ve tu­rist­le­rin zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da tah­rip ol­ma­sı­nın önüne ge­çi­lecek “ dedi