Uluslararası mesleki eğitim projesi toplantısı didim'de gerçekleştirildi.

uluslararası mesleki eğitim projesi toplantısı didim'de gerçekleştirildi.

Uluslararası mesleki eğitim projesi toplantısı didim'de gerçekleştirildi.
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 57 / 57

VES­VET adlı Eras­mus+ Mes­le­ki Eği­tim Pro­je­si­nin Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı­sı Oku­lu­muz Didim Zey­nep-Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si'nin ev sa­hip­li­ğin­de Didim'de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Mes­le­ki Eği­tim­de Gi­ri­şim­ci­lik Be­ce­ri­le­ri­ni Ge­liş­ti­re­rek İstih­da­mı Art­tır­ma­yı He­def­le­yen VES­VET adlı Eras­mus+ Pro­je­si­nin 2. Ulus­la­ra­ra­sı Top­lan­tı­sı Didim'de Ya­pıl­dı. Oku­lu­muz Zey­nep-Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si'nin ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­ya İngil­te­re, Al­man­ya, Por­te­kiz, Le­ton­ya, Lit­van­ya ve Tür­ki­ye'den 15 eği­tim­ci ve uzman ka­tıl­dı. 14-17 Mayıs 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da Tür­ki­ye'yi oku­lu­muz Didim Zey­nep-Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si tem­sil etti. İlk top­lan­tı­sı geç­ti­ği­miz Kasım ayın­da Lit­van­ya'da ya­pı­lan pro­je­de 6 fark­lı ül­ke­den 8 eği­tim ku­ru­mu st­ra­te­jik ortak ola­rak yer alı­yor. 2 üni­ver­si­te­nin de st­ra­te­jik ortak ola­rak ka­tıl­dı­ğı pro­je­de yer alan eği­tim ku­rum­la­rı şun­lar:
Not­ting­ham Trent Üni­ver­si­te­si-İNGİLTEREVil­ni­us Üni­ver­si­te­si-LİTVAN­YAKarma Öğ­re­nim Ku­rum­la­rı Bir­li­ği-AL­MAN­YAEği­tim ve Kül­tür­de Mobil Tek­no­lo­ji Ens­ti­tü­sü-LİTVAN­YAAlto Lima Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu-POR­TEKİZRiga Tu­rizm ve Ye­ni­lik­çi En­düst­ri­ler Tek­nik Okulu-LE­TON­YAVil­ni­us Ti­ca­ret ve Tu­rizm Okulu-LİTVAN­YAZey­nep-Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si-TÜRKİYE Proje kap­sa­mın­da­ki ça­lış­ma­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği ve ge­le­cek­te­ki ça­lış­ma­la­rın plan­lan­dı­ğı top­lan­tı­la­rın bi­ti­min­de ise Didim'in ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri­ni kap­sa­yan bir kül­tür ge­zi­si dü­zen­len­di.
Ba­şa­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı or­ga­ni­zas­yo­nu için okul mü­dü­rü­müz Ayhan KÖ­MÜR­CÜ'ye bir de te­şek­kür zi­ya­re­ti yapan Av­ru­pa'lı mi­sa­fir­ler, Didim'i çok be­ğen­dik­le­ri­ni ifade ede­rek, ilk fır­sat­ta tek­rar ge­le­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler. Okul mü­dü­rü­müz Ayhan KÖ­MÜR­CÜ ise "Oku­lu­muz Zey­nep-Meh­met Dön­mez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si her yıl bir­den fazla ulus­la­ra­ra­sı pro­je­ye ka­tıl­mak­ta­dır. Av­ru­pa Bir­li­ği Eras­mus+ pro­je­le­ri­ne oku­lu­mu­zun ulus­la­ra­ra­sı­laş­ma­sı açı­sın­dan büyük önem ver­mek­te­yiz. Bu alan­da­ki tec­rü­be­le­ri­mi­zin ve ekip ça­lış­ma­la­rı­mı­zın so­nu­cun­da çok ba­şa­rı­lı or­ga­ni­zas­yon­la­ra imza at­mak­ta­yız. Siz­le­ri tek­rar Didim'de mi­sa­fir et­mek­ten mut­lu­luk du­ya­rız" di­ye­rek ka­tı­lım­cı­la­ra te­şek­kür etti.
3 gün­lük sü­re­yi kap­sa­yan VES­VET Pro­je­si Ulus­la­ra­ra­sı Didim Top­lan­tı­sı'nın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar 2019 yılı Ekim ayın­da Por­te­kiz'de ya­pı­la­cak olan top­lan­tı­da bu­luş­mak üzere ül­ke­le­ri­ne dön­dü­ler.


VES­VET PRO­JESİ NEDİR?
VES­VET, Mes­le­ki Eği­tim ve Öğ­re­tim (MEÖ) öğ­ren­ci­le­ri­nin gi­ri­şim­ci­lik ye­ter­lik­le­ri­nin ge­liş­ti­ril­me­si­nin ve onay­lan­ma­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı yo­luy­la is­tih­dam edi­le­bi­lir­lik­le­ri­ni teş­vik et­me­yi amaç­la­yan Av­ru­pa Ko­mis­yo­nu des­tek­li bir Eras­mus+ KA2 pro­je­si­dir.
Proje, iyi bir mes­le­ki or­yan­tas­yon ve mes­le­ki de­ne­yi­min ulus­la­ra­ra­sı­laş­tı­rıl­ma­sı yo­luy­la mes­le­ki gi­ri­şim­ci­lik ye­ter­lik­le­ri­ni ge­liş­tir­me­yi he­def­le­mek­te­dir.
2020 yılı so­nun­da ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan Proje kap­sa­mın­da Lit­van­ya, Tür­ki­ye, Por­te­kiz ve Le­ton­ya'da 4 adet ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı ve Al­man­ya'da bir ulus­la­ra­ra­sı öğ­ret­men eği­ti­mi kursu dü­zen­le­ne­cek­tir.