Türkiye'nin En İyi Kitesurf Alanı Didim'de

Türkiye'nin En İyi Kitesurf Alanı Didim'de

Türkiye'nin En İyi Kitesurf Alanı Didim'de

Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk Didim tu­riz­mi­nin ge­liş­me­si açı­sın­da Ki­te­surf spo­ru­nun baş­lan­ma­sı ve ge­liş­me­si için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı.
Şen­türk, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Didim’in Ki­te­surf alanı ilan edil­me­si için Aydın Va­li­li­ği ve İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı ile gö­rü­şü­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Didim için, Tür­ki­ye stan­dart­la­rın da en iyi Ki­te­surf ala­nın ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şen­türk “Tür­ki­ye’de Ki­te­surf’ün ya­pıl­ma­sı için en iyi bi­li­nen yer Gö­ko­va ve Didim’dir. Gö­ko­va resmi ola­rak Ki­te­surf alanı ilan edil­miş­tir. Didim’de tarih ve deniz tu­riz­miy­le bi­li­nen en iyi yer­ler­den bi­ri­si. Ki­te­surf geç­miş­te Didim Tu­rizm Der­ne­ği­nin pro­je­siy­di ve bir­kaç dö­nem­dir Didim’de ya­pıl­ma­sı için mü­ca­de­le ve­ril­di. Didim’e gelen yeni des­ti­nas­yon­lar­dan biri ola­cak Ki­te­surf’ün ya­pıl­ma­sı için en kısa zaman da Aydın Va­li­miz ve İlçe Kay­ma­ka­mı­mız ile gö­rü­şe­ce­ğim. Didim’de böyle bir spo­run ya­pıl­ma­sı, Didim’de ya­şa­yan genç­le­ri­mi­zin kötü alış­kan­la­rı­nın en aza in­di­ril­me­si­ne ve daha ba­şa­rı­lı, spor­la uğ­ra­şan bir nesle dö­nüş­tü­rül­me­si­ne de yar­dım­cı ola­cak.” dedi.