POTANIN MİNİKLERİ ÇALIŞIYOR

POTANIN MİNİKLERİ ÇALIŞIYOR

POTANIN MİNİKLERİ ÇALIŞIYOR
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 58 / 58

POTANIN MİNİKLERİ ÇALIŞIYOR

Didim’de bas­ket­bo­lun ta­nı­tı­lıp se­vil­me­si için ku­ru­lan Didim Bas­ket­bol Spor Ku­lü­bü ola­rak 2014 yı­lın­da bu yana spor okulu ve alt yapı ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren pro­fes­yo­nel kadro ile yo­lu­na Didim Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nun­da devam edi­yor.

Didim'i spor ve bas­ket­bol ile re­fe­rans bir ilçe ha­li­ne ge­tir­mek ve spor or­ga­ni­zas­yon­la­rı ile adını du­yur­ma ama­cın­da­ki Didim Bas­ket­bol Spor Ku­lü­bü uzman ve bas­ket­bo­lu pro­fes­yo­nel oy­na­mış ant­re­nör kad­ro­suy­la 11-14 yaş ara­sın­da­ki öğ­ren­ci­le­riy­le U-11,U-12,U-13,U-14 kız ve erkek ta­kım­la­rı­mız­la mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­la­cak­lar.

Ant­re­nör­ler Murat Yurt­se­ver, Zafer Yapar ve ……………… ile ant­ren­man­la­rı­nı yü­rü­ten kulüp, ay­rı­ca her hafta sonu genç­lik hiz­met­le­ri ve spor ilçe mü­dür­lü­ğü , Didim’deki okul­la­rın ve beden eği­ti­mi öğ­ret­men­le­ri­nin des­te­ği ile il­ko­kul ve or­ta­okul­lar arası tur­nu­va­lar­da dü­zen­li­yor. cu­mar­te­si gün­le­ri 09.00-11.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ya­pı­lan tur­nu­va­lar­da bas­ket­bo­lun Didim’de ta­nın­ma­sı ve se­vil­me­si için uğraş ve­ri­yor­lar ve Didim Bas­ket­bol Spor Ku­lü­bü ola­rak amaç­la­rı­nın “Bas­ket­bol to­pu­nu eline al­ma­mış bir çocuk kal­ma­ya­na kadar bu ça­ba­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz” di­ye­rek açık­la­yan ant­re­nör Murat Yurt­se­ver 2005 ve 2013 do­ğum­lu ço­cuk­la­rı fark­lı sa­at­ler­de ça­lış­tır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti ve prog­ram sa­at­le­ri­ni de Pazar gün­le­ri Saat 11:00’de 2011-2012-2013 do­ğum­lu­lar, 12:00’de 2009-2010 do­ğum­lu­lar, 13:00’de 2007-2008 -2009 do­ğum­lu­lar, 14:00 2006-2007 do­ğum­lu­lar ve saat 15:00’te de 2002-2003-2004 -2005 do­ğum­lu­lar­la bir­lik­te ça­lış­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.

 

Ken­di­le­ri­ne des­tek veren İlçe Spor mü­dür­lü­ğü­ne ve öğ­ren­ci ve­li­le­ri­ne te­şek­kür eden Yurt­se­ver, ken­di­le­riy­le ile­ti­şi­me geç­mek ve bilgi almak is­te­yen ve­li­le­rin 0546 211 95 87 no’lu te­le­fon­la ir­ti­ba­ta ge­çe­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di.