PAZAR GÜNÜ 5 SAAT ELEKTRİKLER KESİK

PAZAR GÜNÜ 5 SAAT ELEKTRİKLER KESİK

PAZAR GÜNÜ 5 SAAT ELEKTRİKLER KESİK
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 78 / 78

PAZAR GÜNÜ 5 SAAT ELEKTRİKLER KESİK

ADM EDAŞ Aydın Bölge Mü­dür­lü­ğü prog­ram­lı bakım ona­rım ça­lış­ma­la­rı sür­dür­mek için Pazar günü (24 Eylül 2017) günü tüm Didim'de 5sa­at­lik elekt­rik ke­sin­ti­si uy­gu­la­ya­cak.

Aydın Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan açık­la­ma­da Akbük trafo Mer­ke­zin­de ya­pı­la­cak bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı için Didim Mer­kez, tüm ma­hal­le­le­ri tüm özel müş­te­ri­ler ve SuAy RES ve Ayen Ener­ji sant­ra­lin­den elekt­rik alan tüm ke­sim­ler için uy­gu­la­na­cak ke­sin­ti saat 07.00 de baş­la­ya­cak ve 11.00'e kadar sü­recek.

Va­li­lik­ten ya­pı­la­cak ke­sin­ti için Di­dim­li­le­rin elekt­rik­le ça­lı­şan ci­haz­la­rı­nı dev­re­den çı­kar­ma­la­rı, ener­ji nakil hat­la­rı­na yak­la­şıl­ma­ma­sı ve ça­lış­ma­nın erken bit­me­si du­ru­mun­da ener­ji ve­ri­le­bi­le­ce­ği ve je­ne­ra­tör kul­la­nan abo­ne­le­rin ke­sin­ti es­na­sın­da gü­ven­lik açı­sın­dan şe­be­ke ay­rı­çı­la­rı­nı aç­ma­la­rı is­ten­di.