Latmos'da ekoturizm

Latmos'da ekoturizm

Latmos'da ekoturizm
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 80 / 80

Kaya re­sim­le­ri ve do­ğa­sıy­la ünlü Aydın iln­de­ki Lat­mos’un eko­tu­riz­me ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma baş­la­tıl­dı. Bu kap­sam­da Orman Genel Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü Odun Dışı Hiz­met ve Ürün­ler Şube Mü­dür­lü­ğü’nün bün­ye­sin­de­ki eko­tu­riz­mi ha­ya­ta ge­çir­me ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da bir et­kin­lik dü­zen­len­di.Aydın’da daha önce ya­pı­lan top­lan­tı­da pilot bölge se­çi­len Ko­çar­lı’ya bağlı Ba­ğar­cık böl­ge­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ve Aydın Vali Yar­dım­cı­sı Dr. Ömer Faruk Günay baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Lat­mos eko­tu­rizm in­ce­le­me ça­lış­ma­sı­na Muğla Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü, Odun Dışı Hiz­met ve Ürün­ler ve Eko­tu­rizm Şube Mü­dü­rü Yük­sel YAN­MA­DIK, Aydın Orman İşlet­me Mü­dü­rü Yusuf Ka­rar­tı, Aydın Ar­ke­olo­ji Mü­ze­si Mü­dü­rü Yıl­maz Akkan, Müze Araş­tır­ma­cı­sı Aynur Akkan, Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kır­sal Kal­kın­ma Pro­je­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü Ve­te­ri­ner Gökçe Yıl­dı­rım, Sanat Ta­rih­çi­si U. Özgür Özel ve Ku­şa­da­sı EKO­DOSD Baş­ka­nı Ba­hat­tin Sü­rü­cü ile orman per­so­ne­li ka­tıl­dı. Ko­çar­lı’ya bağlı Ba­ğar­cık’tan baş­la­yıp, aynı alan­da biten bir rota üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len in­ce­le­me­de doğal ve kül­tü­rel kay­nak de­ğe­ri olan 15 alan tes­pit edil­di. 8 bin yıl­lık pre­his­to­rik kaya re­sim­le­ri, kut­sal alan­lar, antik yol­lar, sa­vun­ma ya­pı­la­rı, il­ginç je­olo­jik olu­şum­lar, anıt­sal ni­te­lik ta­şı­yan ağaç­lar, en­de­mik ve nadir bitki ör­nek­le­riy­le il­gi­li eko­tu­rizm yö­ne­tim planı ha­zır­lan­ma­sı­na karar ve­ril­di. Bu ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­da­ki aşa­ma­lar­da ise köyde atıl va­zi­yet­te duran il­ko­ku­lun dü­zen­le­ne­rek Lat­mos Ba­ğar­cık Zi­ya­ret­çi Ta­nı­tım Mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­si plan­la­nı­yor.İnce­le­me­yi de­ğer­len­di­ren Ku­şa­da­sı EKO­DOSD Baş­ka­nı Ba­hat­tin Sü­rü­cü, “ Ya­pı­lan ça­lış­ma­dan sonra Ba­ğar­cık’lı bir aile­nin evin­de yö­re­sel ye­mek­ler ye­nil­di ve köye ge­lecek ko­nuk­lar­la il­gi­li dü­şün­ce­le­ri alın­dı. Muh­tar Ali TÜRK’le ya­pı­lan soh­bet­te, köy­de­ki va­tan­daş­la­rın is­tek­le­ri ve tu­rizm­le il­gi­li bek­len­ti­le­riy­le il­gi­li not­lar alın­dı. Ba­ğar­cık’tan sonra, böl­ge­de­ki de­va­sa bo­yut­ta bir ka­ya­nın üze­ri­ne inşa edil­miş Çör­le­na­sar Ka­le­si’nde in­ce­le­me ya­pıl­dı. Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Ka­ra­ka­ya Kö­yün­de bu­lu­nan Lat­mos Zi­ya­ret­çi Ta­nı­tım Mer­ke­zi’nde bir in­ce­le­me ya­pıl­dı. Mer­ke­zin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi alın­dı. Lat­mos böl­ge­si­nin doğal ve kül­tü­rel kay­nak de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve ta­nı­tıl­ma­sı için ya­pı­lan bu ça­lış­ma­lar, aynı za­man­da yöre in­san­la­rı­na eko­no­mik ola­rak katkı yap­ma­sı­nı amaç­la­mak­ta­dır. Bir­çok ku­ru­mun iş­bir­li­ğiy­le ya­pı­lan ça­lış­ma­lar pilot bölge olan Ba­ğar­cık’ta baş­la­tıl­mış olup, süreç için­de daha geniş alan­la­ra ya­yıl­ma­sı dü­şü­nül­mek­te­dir “ dedi.