Kuşadası'nda, Yunanistan'ın vize ofisi açıldı

Kuşadası'nda, Yunanistan'ın vize ofisi açıldı

Kuşadası'nda, Yunanistan'ın vize ofisi açıldı
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 159 / 159

Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Oda­sın­da tah­sis edi­len ofi­sin hiz­me­te baş­la­ma­sı do­la­yı­sıy­la tören dü­zen­len­di.Yu­na­nis­tan'ın İzmir Baş­kon­so­lo­su Argy­ro Pa­po­ulia, vize baş­vu­ru mer­ke­zi­nin tek­rar fa­ali­ye­te baş­la­ma­sın­dan do­la­yı mutlu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.Ofi­sin 30 Eylül'e kadar açık ka­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Pa­po­ulia, "Bu böl­ge­ler­de ya­şa­yan­la­ra ve gelen mi­sa­fir­le­re hiz­met sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz. İki komşu hal­kın tu­rizm, kül­tür ve ti­ca­ret iliş­ki­le­ri­nin daha güç­le­ne­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Vize mer­ke­zi­nin kış ay­la­rın­da açık kal­ma­sı yö­nün­de talep var. Atina ile gö­rüş­tük bu açığı ka­pat­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.Pa­po­ulia, des­tek­le­rin­den do­la­yı Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür etti.Ku­şa­da­sı Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Ser­dar Ak­do­ğan ise ofi­sin Ku­şa­da­sı ve çevre il­çe­ler­de ya­şa­yan­la­ra hiz­met ve­re­ce­ği­ni dile ge­tir­di.