KONSEY'İN KADINLARI SAHNEDE

KONSEY'İN KADINLARI SAHNEDE

KONSEY'İN KADINLARI SAHNEDE
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 44 / 44

Didim Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si 8 Mart dünya Emek­çi Ka­dın­lar Günü için bir ti­yat­ro oyunu ha­zır­la­dı­lar.

Didim ti­ca­ret Odası Nu­rul­lah Ko­ca­bı­yık sa­lo­nun­da se 9 Mart günü saat 20,00’de ser­gi­le­necek oyuna tüm Di­dim­li ka­dın­lar davet edil­di.

Didim Kent Kon­se­yi Kadın Mec­lis Baş­ka­nı Aydan Aşık Tur­gut, oyu­nun özel­lik­le 8 Mart gü­nü­ne ye­tiş­ti­ril­di­ği­ni, Ana­do­lu Ka­dı­nı­nın gün­lük ya­şa­mın­da­ki ke­sit­le­rin konu edil­di­ği oyun­da kadın hak­la­rı mü­ca­de­le­si ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ya­rat­mak is­te­dik­le­ri­ni ve yö­net­men­li­ği­ni Emrah Çam­de­re­li’nin yap­tı­ğı Didim Be­le­di­ye­si Mec­lis Üyesi Ha­ti­ce Gen­çay’la bir­lik­te rol al­dık­la­rı­nı ve Kent Kon­se­yi Sek­re­te­ri ile Didim Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­lı bazı ka­dın­la­rın­da rol al­dı­ğı oyuna he­ye­can­la ha­zır­lan­dık­la­rı­nı ve tüm Di­dim­li ka­dın­la­rı oyuna bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.