Didim'e plajlarına 10 mavi bayrak

Didim'e plajlarına 10 mavi bayrak

Didim'e plajlarına 10 mavi bayrak
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 140 / 140

Didim Tu­rizm Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Şen­türk, Mavi Bay­rak Prog­ra­mı, ulus­la­ra­ra­sı alan­da Ulus­la­ra­ra­sı Çevre Eği­tim Vak­fı-FEE ko­or­di­nas­yo­nun­da Dün­ya­da 49 ül­ke­de uy­gu­la­nı­yor. Bu yıl yılı Mavi Bay­rak ödül­le­ri­ni açık­la­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Mavi Bay­rak Jü­ri­si, 2019 yı­lın­da Tür­ki­ye'de 463 plaj, 22 ma­ri­na ve 15 yatta Mavi Bay­rak dal­ga­la­na­cak. Didim plajlarında 10 mavi bayrak dalgalanacak. 2019'da An­tal­ya 202 mavi bay­rak­la bi­rin­ci­li­ği yine bı­rak­ma­dı.Tu­rizm­de kal­kın­ma­sı ve ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ka­vuş­ma­sı için, Tu­rizm sek­tö­rü artık mavi bay­rak­lı te­sis­le­ri ter­cih etmeye başladılar.Didim’de Ho­li­day Re­sort Hotel, Sahte Cen­net, Mer­kez Ve­no­sa Beach Re­sort, Palm Wings Beach Re­sort Spa, Otel­ler Önü Halk Plajı, Al­tın­kum Halk Plajı, 3. Koy Halk Plajı, Aqu­asis De Luxe Re­sort, Po­se­idon Beach, Büyük Ana­do­lu Didim Re­sort, Tav­şan­bur­nu Ta­bi­at Parkı Halk plajı olmak üzere 10 pla­jı­mız­da mavi bay­rak Didim’de plaj­la­rın­da dal­ga­la­na­cak.
Didim Ege sa­hil­le­rin­de de­ni­ze gi­ri­le­bi­lecek, Rüz­ga­rın ka­ra­dan de­ni­ze doğru es­ti­ği ender yer­ler­den bi­ri­dir. Bu se­bep­le de­ni­zi­miz her zaman temiz ve ber­rak­tır. Ay­ri­yet­ten nem oranı en düşük tatil yö­re­le­rin­den bi­ri­dir. Mavi Bay­rak ka­ta­go­ri­si­ne gir­me­yen plaj­la­rı­mız­da en az mavi bay­rak alan plaj­la­rı­mız kadar temiz ve ber­rak­tır. Ege sa­hil­le­rin­de tatil yö­re­le­ri­nin ara­sın­da alt­ya­pı­sı bit­miş ve mü­kem­mel ça­lı­şan arıt­ma ve de­şarj sis­te­mi­ne sahip bir ka­va­li­zas­yon si­si­te­mi­ne sa­hip­tir. Mavi bay­rak­lı sa­hil­le­ri­mi­zin ol­ma­sı aynı za­man­da plaj­la­rı­mı­zın mik­ro­bi­yo­lo­jik açı­dan temiz ve çevre yö­ne­ti­mi yö­nün­den du­yar­lı ol­du­ğu­nun bir bel­ge­si­dir.Önü­müz­de­ki se­ne­ler­de mavi bay­rak sa­yı­mız mü­ra­ca­at edil­di­ği tak­tir­de daha fazla mavi bay­rak­ya sahip ola­cak­tır. Didim’in her nok­ta­sın­da de­ni­ze gi­ri­le­bi­lecek sahil şe­ri­di­ne sa­hip­tir.