Didim'de tek kişillik tiyatro

Didim'de tek kişillik tiyatro

Didim'de tek kişillik tiyatro
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 81 / 81

Aydın’ın Didim il­çe­sin­de ya­şa­yan sa­nat­çı Emrah Çam­de­re­li, “Hüc­re­le­ri­me Sahip Ola­bi­lir­sin Ama Ru­hu­ma Asla” adlı tek ki­şi­lik oyunu sah­ne­le­di.
Ti­yat­ro oyun­cu­su Emrah Çam­de­re­li, ya­ka­lan­dı­ğı ‘lenf’ kan­se­rin ar­dın­dan aman­sız has­ta­lı­ğa karşı gi­riş­ti­ği mü­ca­de­le­yi mi­za­hi bir dille sah­ne­ye ta­şı­dı­ğı­nı ifade ede­rek, “Hüc­re­le­ri­me sahip ola­bi­lir­sin ama ru­hu­ma asla” adlı tek ki­şi­lik gös­te­ri­mi sah­ne­le­di­ği­ni be­lirt­ti.Çam­de­re­li, gös­te­ri ön­ce­si yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bir­çok oyun­da rol aldım. Yirmi yıla aşkın ti­yat­ro oy­na­dım. Zaman zaman yö­net­men kol­tu­ğun­da otur­dum. Ben kendi mes­le­ğim­de yo­rul­mak nedir bil­mi­yo­rum. Ama bir gün eve git­ti­ğim­de üşüme, tit­re­me oldu. Haf­ta­nın belli gün­le­ri de be­li­me ağrı gi­ri­yor­du. Boy­num­da da ceviz kadar be­ze­ler bi­rik­ti. Ken­di­mi ti­yat­ro­ya ada­dı­ğım için çok önem­se­mi­yor­dum. Has­ta­ne­ye git­ti­ğim­de ‘lenf’ kan­se­ri ol­du­ğu­mu öğ­ren­dim. Kan­ser­den hiç­bir zaman kork­ma­dım. Teş­his ko­nul­duk­tan sonra, bir yan­dan has­ta­lık­la mü­ca­de­le ettim, bir yan­dan da ben­zer has­ta­lık­lar­la mü­ca­de­le eden­le­re moral aşı­la­mak is­te­dim. Kendi ken­di­me “Ben bu kan­ser­le dalga ge­çe­rim” dedim. Son­ra­sın­da bu has­ta­lık­la mü­ca­de­le eden in­san­la­ra örnek olmak için “Hüc­re­le­ri­me sahip ola­bi­lir­sin ama ru­hu­ma asla” adlı tek ki­şi­lik gös­te­ri­yi ha­zır­la­dım. Tek ki­şi­lik gös­te­ri­mi ka­le­me alır­ken as­lın­da hayat hi­ka­ye­mi yaz­dım” diye ko­nuş­tu.
Tek perde de oynan oyu­nun ar­dın­dan se­yir­ci­ler­den yoğun alkış alan sa­nat­çı Çam­de­re­li, se­yir­ci­le­ri­nin ara­sın­da kan­ser­le mü­ca­de­le eden sa­nat­se­ver­le­rin de ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Oyun so­nun­da, on­la­rın göz­le­rin­de­ki ışığı ve mo­ra­li gö­re­bi­li­yo­rum. Temel fel­se­fe ola­rak, ‘Siz kan­ser­den değil, kan­ser siz­den kork­sun’ te­ma­sı­nı iş­li­yo­rum. Has­ta­lı­ğın en büyük ilacı moral di­yor­lar ama has­ta­la­rın çoğu mo­ral­siz. Şa­ka­laş­mak lazım. Kan­ser has­ta­lı­ğın­da ez­be­rin dı­şı­na çık­mak lazım. Çünkü bu has­ta­lı­ğı mo­ral­le yı­ka­cak­sı­nız. Bu amaç­la oyu­nu­mu­za baş­la­dık” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.