Didim Myo'dan plogging etkinliği

Didim Myo'dan plogging etkinliği

Didim Myo'dan plogging etkinliği
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 138 / 140

Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (ADÜ) Didim Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu (MYO) öğ­re­tim ele­man­la­rı, öğ­ren­ci­ler ile ço­ğun­lu­ğu İngi­liz va­tan­daş­tan olu­şan Plog­ging in Didim Grubu gö­nül­lü­le­ri, çevre te­miz­li­ği­ne dik­kat çek­mek için Akbük Uslu Si­te­si sa­hi­li­ni te­miz­le­di.

Et­kin­li­ğe ADÜ Didim MYO Müdür Yar­dım­cı­sı Öğr. Gör. Ay­te­kin Kal­kan, Öğr. Gör. Eren Gönül, Öğr. Gör. Hasan Ka­ma­cı, öğ­ren­ci­ler ve Plog­ging in Didim Grubu gö­nül­lü­le­ri ka­tıl­dı.
Her ay 4 kez bir plaj be­lir­le­yip te­miz­lik yap­tık­la­rı­nı ifade eden Po­lig­ging in Didim Grubu gö­nül­lü­le­ri, amaç­la­rı­nın in­san­la­ra çevre kir­li­li­ği­nin za­rar­la­rı­nı an­la­ta­bil­mek, bu hal­ka­yı her gün ge­niş­le­te­rek ge­lecek ne­sil­le­re daha temiz bir dünya bı­ra­ka­bil­mek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Plog­ging in Didim gö­nül­lü­le­ri, des­tek­le­rin­den do­la­yı Didim Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Öğr. Gör. Evrim Ka­ma­cı’ya te­şek­kür­le­ri­ni ilet­ti.
Plog­ging ke­li­me­si İsveç­çe­de top­la­mak an­la­mı­na gelen ‘ploc­ka­upp’ ve tem­po­lu koşu an­la­mı­na gelen ‘jog­ging’ ke­li­me­le­ri­nin bir­le­şi­min­den olu­şu­yor. Sos­yal med­ya­nın yeni tren­di plog­ging, spor ya­par­ken çev­re­yi te­miz­le­mek ama­cı­nı ta­şı­yor.