Didim Belediye Valeybolcu kızlar çalışmalara başladı

Didim Belediye Valeybolcu kızlar çalışmalara başladı

Didim Belediye Valeybolcu kızlar çalışmalara başladı
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 76 / 76

Spora ve spor­cu­ya her zaman des­tek ver­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten kulüp baş­ka­nı Bedri Al­tın­taş " Didim Be­le­di­yes­por ola­rak ama­tör ço­cuk­la­rı­mı­zı de­ne­yim­li ant­re­nör­le­ri­miz ile ça­lış­tı­ra­rak pro­fes­yo­nel spor­cu se­vi­ye­si­ne çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Üc­ret­siz ola­rak sun­du­ğu­muz bu hiz­met­ten fay­da­la­nan ço­cuk­la­rı­mız belki de yarın Ulus­la­ra­ra­sı spor­tif fa­ali­yet­ler­de Di­di­mi­mi­zi tem­sil edecek ve bize bunun gu­ru­ru­nu ya­şa­ta­cak. Bu­ra­dan bütün tek­nik eki­bi­mi­ze ve ço­cuk­la­rı­mı­za ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum"dedi
Ant­re­nör Ahmet Şen ise " Ant­ren­man­la­rı­mı­za yeni baş­la­dık ve şim­di­den yak­la­şık elli öğ­ren­ci­ye ulaş­tık. Daha önce ol­du­ğu gibi bu sene de oluş­tu­ra­ca­ğı­mız ta­kı­mı­mı­zın ilk sa­ni­ye­den iti­ba­ren cid­di­yet­le ve adım adım iler­le­ye­ce­ği­ne emi­nim." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.