Didim Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Projesi

Didim Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Projesi

Didim Anadolu Lisesi Sosyal Sorumluluk Projesi
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 35 / 36

Didim Anadolu Lisesi 12-C sı­nı­fı öğ­ren­ci­le­rin­den H. Özgür SÜN­GER ve Canan YIL­MAZ’ ın baş­lat­tı­ğı “Lö­se­mi­li Ço­cuk­la­ra Yeni Yıl He­di­ye­si” pro­je­sin­de oku­lu­muz öğ­ren­ci­le­ri ta­ra­fın­dan top­la­nan ba­ğış­lar­la alı­nan 60 adet yeni oyun­cak, İzmir Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Sağ­lık ve Eği­tim Vakfı (LÖSEV)’nın Aktif İle­ti­şim So­rum­lu­su Berce GÖZ­LÜK­LÜ ta­ra­fın­dan tes­lim alın­dı.