BARIŞ HEYKELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇILDI VE BARIŞ SEMBOLÜ ZEYTİN DİKİLİDİ

BARIŞ HEYKELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇILDI VE BARIŞ SEMBOLÜ ZEYTİN DİKİLİDİ

BARIŞ HEYKELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇILDI VE BARIŞ SEMBOLÜ ZEYTİN DİKİLİDİ
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 184 / 209
 

BARIŞ HEY­KELİ DOSTLUK ATEŞİ İLE AÇI­LDI VE BARIŞ SEM­BO­LÜ ZEYTİN DİKİLİDİ

Al­tın­kum Yalı Cad­de­sin­de ger­çek­le­şen yü­rü­yüş ile baş­la­yan Fes­ti­val bu yıl 4.dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı Halk Oyun­la­rı Fes­ti­va­li­ne ka­tı­lan ekip­le­rin gös­te­ri­le­ri ile baş­la­dı. Gös­te­ri­le­rin ar­dın­dan baş­la­yan yü­rü­yüş Al­tın­kum Yalı Cad­de­si’ndeki Po­se­dion Hey­ke­li önün­de baş­la­yıp Ay­te­pe'de sona erdi.

Yü­rü­yü­şe CHP De­niz­li Mil­let­ve­ki­li Kazım Ars­lan, Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay, Yu­na­nis­tan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ko­li­as Mic­ha­li­es, Leros Be­le­di­ye­si mec­li­si üye­le­ri CHP İlçe Baş­ka­nı Gök­men Ka­ra­taş, Parka yer­leş­ti­ri­len Barış Hey­ke­li­nin eser sa­hi­bi Hey­kelt­raş Eray Okkan CHP Didim İlçe yö­ne­ti­ci­le­ri, halk oyun­la­rı ekip­le­ri ile va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.

Yü­rü­yü­şün so­nun­dan Ay­te­pe'deki Barış Park ala­nı­na ula­şan Di­dim­li­le­re bir ko­nuş­ma yapan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay 22 yıl önce baş­la­yan fes­ti­val­le per­çin­len­di­ği gibi barış kenti ol­du­ğu­nu ifade ede­rek “Tür­ki­ye’de her kent barış ken­ti­dir fakat son yıl­lar­da oy­na­nan oyun­lar sa­vaş­la­rı art­tı­rı­yor. Ül­ke­mi­zin içe­ri­sin­de ve dı­şa­rı­da olay­lar ve si­ya­si çal­kan­tı­lar ba­rı­şa darbe vu­ru­yor. Biz 'Yurt­ta Sulh Ci­han­da Sulh' diyen Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün ev­lat­la­rı­yız. Bugün çok an­lam­lı, hey­kel­de an­lam­lı. Biz Ege De­ni­zi­ni Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün de­di­ği gibi bir barış gölü ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yo­ruz. Leros bizim kar­deş ken­ti­miz ve bu hey­ke­lin ay­nı­sı Ekim ayın­da Leros’a ko­yu­la­cak ve bu iki hey­kel bir­bi­ri­ne ba­ka­rak bize ba­rı­şı ha­tır­la­ta­cak, ik­ti­dar­lar savaş is­te­ye­bi­lir ancak halk savaş is­te­mi­yor" dedi.

Kar­de­şim Deniz'in ça­lış­ma­la­rı­nı des­tek­li­yor ve be­ğe­ni­yo­rum di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Leros Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mic­ha­lis Ko­li­as; "Didim’de bu­lun­mak­tan çok mem­nun ol­du­ğu­nu" söy­le­di ve "Didim’de olmak mutlu ol­duk­la­rı­nı. yıl­lar önce baş­la­yan bu fes­ti­va­lin ilk baş­la­dı­ğı günü de Be­le­di­ye mec­li­sin­de ol­du­ğu için ha­tır­la­dı­ğı­nı be­lir­te­rek bu fes­ti­va­li baş­la­tan yet­ki­li­ler te­şek­kür etti ve fes­ti­va­lin baş­la­ma­sın­da rol alan za­ma­nın be­le­di­ye Baş­ka­nıy­la bir­lik­te Didim'e gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Baş­kan her iki ta­ra­fın dost­lu­ğu­nun yıl­lar­ca sü­re­ce­ği­ni ve ken­di­le­ri­nin de buna katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­kan Mic­ha­lis Ko­li­as; Ekim ayın­da Leros’ta açı­la­cak hey­ke­lin açı­lı­şı­na tüm Didim hal­kı­nı davet etti.

22 Yıl önce Didim'de fes­ti­va­lin baş­la­dı­ğı dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Soy­sa­lan'ı ko­nuş­mak için davet eden Deniz Ata­bay bu fes­ti­va­lin te­me­li­ni atan Soy­sa­lan'a te­şek­kür etti. Didim Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Soy­sa­lan fes­ti­va­lin o gün­le­rin savaş ve si­ya­sal or­ta­mın­da zor ol­ma­sı­na rağ­men baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek bu gün­le­re gel­me­sin­den gurur duy­du­ğu­nu söy­le­di ve savaş ye­ri­ne ba­rı­şı seçen halk­lar adına ya­şa­sın halk­la­rın kar­deş­li­ği di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı bi­tir­di.

Daha sonra Yu­na­nis­tan'dan gelen ko­nuk­lar ve Didim Be­le­di­ye Mec­lis üye­le­ri ile Hey­kelt­raş Eray Okkan'ın da ka­tı­lı­mıy­la gök­yü­zü­ne ba­rı­şın sem­bo­lü beyaz gü­ver­cin­ler bı­ra­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Leros ekibi Didim Be­le­di­ye Baş­ka­nı Deniz Ata­bay'a barış gü­ver­ci­ni tab­lo­su he­di­ye etti ve ar­dın­dan park ala­nı­na ba­rı­şın sem­bo­lü zey­tin ağaçı di­kil­di.