35 Dereceye ulaşan Hava Sıcaklığı Sahilleri Doldurdu

35 Dereceye ulaşan Hava Sıcaklığı Sahilleri Doldurdu

35 Dereceye ulaşan Hava Sıcaklığı Sahilleri Doldurdu
Genel   26.01.2021 08:20:37   Hit: 233 / 238

Didim’de hava sı­cak­lık­la­rı­nın mev­sim nor­mal­le­ri üze­rin­de sey­re­den sıcak hava, Di­dim­li­ler ve yer­le­şik ola­rak ya­şa­yan ya­ban­cı­la­rı plaj­la­ra çekti. Didim dahil Ege Böl­ge­si’nde his­se­di­len sıcak ha­va­nın da et­ki­siy­le plaj­la­ra ko­şan­lar, Ekim ayın­da de­ni­zin ve güzel ha­va­nın key­fi­ni do­ya­sı­ya ya­şa­dı.
Didim’de hava sı­cak­lık­la­rı mev­sim nor­mal­le­ri üze­rin­de sey­re­der­ken, özel­lik­le Dün­ya­ca ünlü Al­tın­kum plajı başta olmak üzere bir çok sahil ve koy do­lu­luk gö­rül­dü. Didim dahil Ege Böl­ge­si’nde özel­lik­le Pazar günü baş­la­yan ve mev­sim nor­mal­le­ri­nin 8-10 de­re­ce üze­rin­de sey­re­den sıcak hava hafta bo­yun­ca et­ki­si­ni sür­dü­recek. Didim’de hava sı­cak­lı­ğı 34 de­re­ce ci­va­rın­da olur­ken, deniz suyu sı­cak­lı­ğı da 24 de­re­ce ara­sın­da de­ğiş­ti.